Cookiesbeleid & Privacy

Privacybeleid en cookiebeleid

SOFFASS S.p.A., met statutaire zetel in Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari - Lucca (hierna "Soffass") houdt zich voortdurend bezig met de bescherming van de privacy van haar gebruikers online. Dit document is opgesteld overeenkomstig art. 13 van EU-verordening 2016/679 (hierna: de "Verordening") om u in staat te stellen ons privacybeleid te kennen, te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens wordbehandeld wanneer u onze sites gebruikt (Regina-merken en -producten, hierna gezamenlijk "Site” genoemd) en, waar nodig, uitdrukkelijk en bewust toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De informatie en gegevens die u heeft verstrekt of anderszins zijn verkregen bij het gebruik van de diensten van Regina - zoals: toegang tot het gereserveerde gedeelte van de Site, de gebruikerssector, hierna "Diensten" genoemd - worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening en geheimhoudingsvereisten die aan de activiteit van Soffass ten grondslag liggen.

Volgens de regels van de Verordening zal de verwerking door Soffass gebaseerd zijn op de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding en opslagbeperking, minimale gegevensverwerking, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

INDEX

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

 2. Persoongegevens die worden verwerkt

  1. Navigatiegegevens

  2. Vrijwillig door de betrokkene verstrekte gegevens

  3. Cookies

 3. Doel van de verwerking

 4. Rechtsgrondslag en verplichte of facultatieve aard van de verwerking

 5. Ontvangers van de persoonsgegevens

 6. Overdrcht van de persoonsgegevens

 7. Opslag van de persoonsgegevens

 8. Rechten van de betrokkene

 9. Wijzigingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor de gegevensbescherming “DPO”

De verantwoordelijke voor de verwerking via de site is Soffass Spa zoals hierboven , bereikbaar op het adres Via Fossanuova, 59 - 55016 Porcari - Lucca. Voor elke communicatie stelt de Verwerkingsverantwoordelijke het adres [email protected] ter beschikking. De functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer, hierna "DPO" genoemd) als bedoeld in art. 37 e.v. van de Verordening, is bereikbaar op e-mailadres: [email protected].

De verwerker is Progresso S.r.l. met statutaire zetel in Lucca (LU) 55100 Via della Chiesa XXXII trav.1, 231.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer u onze Site bezoekt, informeren wij u dat Soffass uw persoonsgegevens zal verwerken, die kunnen bestaan in identificatiegegevens zoals een naam, een identificatienummer, een online identificatiegegeven of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, economische, culturele of sociale identiteit waarmee de betrokken persoon wordt of kan worden geïdentificeerd (hierna "Persoonsgegevens").

De volgende Persoonsgegevens worden via de Site verwerkt:

a. Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van de Site worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde Persoonsgegevens waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door de aard ervan, door verwerking ervan en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die de Site bezoeken, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code waarmee de status van de reactie van de server wordt aangegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Site te verkrijgen, om de goede werking ervan te controleren, en om storingen en/of misbruik op te sporen, en worden onmiddellijk na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van mogelijke computercriminaliteit tegen de site of tegen derden: met uitzondering van deze mogelijkheid, blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bestaan.

b. Vrijwillig door de betrokkene verstrekte gegevens

Bij het gebruik van sommige iensten op de Site kan het voorkomen dat Persoonsgegevens van derden die u naar Soffass stuurt worden verwerkt. In degelijke gevallen wordt uzelf de verwerkingsverantwoordelijke en neemt u alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op u. In deze zin verleent u de ruimste vrijwaring voor alle betwistingen, vorderingen, verzoeken om vergoeding voor door de verwerking veroorzaakte schade  enz. die aan Soffass kunnen worden gericht door derden van wie de Persoonsgegevens door uw gebruik van de functies van de Site zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hoe dan ook, mocht u bij het gebruik van de Site Persoonsgegevens van derden verstrekken of anderszins verwerken, dan garandeert u hierbij dat dit specifieke geval van verwerking een passende wettelijke grondslag als bedoeld in art. 6 van de Verordening heeft die de verwerking van de betrokken informatie legitimeert, en neem u alle bijbehorende aansprakelijkheid op u.

c. Cookies

Definities, kenmerken en toepassing van de wetgeving

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de sites die u bezoekt verzenden en opslaan op uw computer of mobiele apparaat, om vervolgens bij het eerstvolgende bezoek weer naar dezelfde sites te worden teruggestuurd. Dankzij cookies onthoudt een site de acties en voorkeuren van de gebruiker (zoals inloggegevens, de gekozen taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, etc.), zodat deze niet opnieuw hoeven te worden aangegeven wanneer de gebruiker naar deze site terugkeert of op de site van de ene pagina naar de andere gaat. Cookies worden daarom gebruikt voor computerauthenticatie, sessiebewaking en het opslaan van informatie over de activiteiten van gebruikers die een site bezoeken, en kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten waarmee de navigatie van de gebruiker binnen de site kan worden bijgehouden voor statistische of reclamedoeleinden. Tijdens het bezoeken van een site kan de gebruiker op zijn computer ook cookies ontvangen van andere sites of webservers dan de site die hij bezoekt (zogeheten “derdepartij”-cookies). Sommige bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die in sommige gevallen dus technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de site zelf.

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, en hoe lang zij op de computer van de gebruiker blijven staan kan verschillen: zogeheten sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, terwijl zogenaamde permanente cookies tot een bepaalde deadline op de apparatuur van de gebruiker blijven staan.

Volgens de huidige Italiaanse wetgeving is voor het gebruik van cookies niet altijd uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Met name voor "technische cookies", d.w.z. cookies die uitsluitend worden gebruikt om een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk over te brengen of voor zover dat strikt noodzakelijk om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, is dergelijke toestemming niet vereist. Met andere woorden, dit zijn cookies die onmisbaar zijn voor de werking van de site of die nodig zijn om de door de gebruiker gevraagde activiteiten uit te voeren.

Technische cookies, voor het gebruik waarvan geen uitdrukkelijke toestemming is vereist, omvatten volgens de Italiaanse toezichthouder voor gegevensbescherming (zie de Maatregel Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (vaststelling van vereenvoudigde procedures voor de informatieverstrekking over en verwerving van toestemming voor het gebruik van cookies van 8 mei 2014 en latere toelichtingen, hierna "Maatregel” genoemd) eveneens het volgende:

 

 • cookie-analyse” wanneer deze rechtstreeks door de exploitant van de site wordt gebruikt om, in geaggregeerde vorm, informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en over hoe zij de site bezoeken,

 • navigatie- of sessiecookies (voor authenticatie),

 • functionaliteitscookies, die de gebruiker in staat stellen te navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld taal, voor aankoop geselecteerde producten) om de dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren.

 

Voor "profileringscookies", d.w.z. cookies die bedoeld zijn om gebruikersprofielen aan te maken en gebruikt worden om reclameboodschappen te versturen die overeenstemmen met de voorkeuren die de gebruiker bij het surfen op het web te kennen heeft gegeven, is de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist.

 

Soorten cookies die door de Site worden gebruikt en mogelijkheid tot (de-)selectie

 

De Site maakt gebruik van de volgende cookies die kunnen worden gedeselecteerd, met uitzondering van derdepartijcookies, waarvoor u rechtstreeks de bijbehorende selectie en de-selectiemethoden moet raadplegen, die met een link worden aangegeven:

 

 • Technische navigatie- of sessiecookies en cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site of om de gevraagde inhoud en diensten te kunnen benutten.

 • Functionaliteitcookies, d.w.z. cookies die worden gebruikt om specifieke kenmerken van de Site en een aantal geselecteerde criteria (bijv. taal) te activeren om de dienstverlening te verbeteren.

 

LET OP: Het uitschakelen van technische en/of functionaliteitscookies kan ertoe leiden dat de Site niet kan worden bezocht of dat bepaalde diensten of functies van de Site niet beschikbaar zijn of niet naar behoren functioneren, en het kan zijn dat u gedwongen wordt om elke keer dat u de site bezoekt bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of handmatig in te voeren.

 

 • Derdepartijcookies, d.w.z. cookies van andere websites of webservers dan die van Regina, worden gebruikt voor de doeleinden van deze derde partijen. Let wel dat deze derde partijen, die hieronder staan vermeld met links naar hun privacybeleid, doorgaans onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de gegevens die via derdepartijcookies worden verzameld, dus moet u hun beleid voor de verwerking van persoonsgegevens, informatieverstrekking en toestemmingsformulieren (selectie en de-selectie van de betrokken cookies) raadplegen, zoals gespecificeerd in de bovengenoemde Maatregel. Volledigheidshalve dient ook te worden opgemerkt dat Soffass haar uiterste best doet om cookies op haar Site te kunnen traceren. Deze worden regelmatig bijgewerkt in de volgende tabel, waarin wij duidelijkheid verschaffen over de rechtstreeks door Soffass verstuurde cookies en het doel ervan. Wat de derde partijen die via onze Site cookies versturen betreft, bieden wij de volgende links naar hun respectieve privacybeleid: zoals hierboven vermeld delegeren wij de verantwoordelijkheid om informatie te verstrekken en uw toestemming te verzamelen aan deze derde partijen, overeenkomstig de Maatregel. Deze verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor cookies die derden rechtstreeks verzenden, maar ook voor eventuele aanvullende cookies die via onze Site worden verzonden als gevolg van het gebruik van diensten die de derden zelf gebruiken. Over deze cookies, die worden verzonden door dienstverleners van de bovengenoemde derde partijen, heeft Soffass geen enkele controle, en zij kent zij noch de kenmerken noch het doel ervan.

Het beheer van de door derde partijen verzamelde gegevens wordt geregeld door het bijbehorende privacybeleid waarnaar wordt verwezen. Voor een grotere transparantie en voor het gemak staan hieronder de webadressen voor privacybeleid en het cookiebeheer, met de vermelding dat de Verwerkingsverantwoordelijke niet verantwoordelijk is voor de werking van derdepartijcookies op deze Site. 

 

Hieronder vindt u links naar informatie over derdepartijcookies: 

 

 

 

De cookies die Soffass via de Site verstuurt, zijn hieronder aangegeven:

 

Cookies op de Site

 

Type cookie en eigenaar

Technische naam van cookies

Werking en doel

Persistentie

Technisch

XSRF-TOKEN

Deze cookie is essentieel voor de werking van de site, en voor de veiligheid van de site en van de bezoekers.

2 uur

Technisch

cookieconsent_status

Deze cookie is essentieel voor de werking van de site, en herinnert aan de keuze van de gebruiker op de cookiebar.

1 jaar

Technisch

regina_session

Deze cookie is essentieel voor de werking van de site.

2 uur

Technisch

__cfduid

Deze cookie is essentieel voor de werking van de site, het gebruik van het CDN Cloudflare om het downloaden te versnellen

1 jaar

 

Cookie-instellingen

 

U kunt technische en functionele cookies (geheel of gedeeltelijk) blokkeren of verwijderen via de specifieke functies van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat het niet toestaan van technische cookies ertoe kan leiden dat het niet mogelijk is de Site te gebruiken, de inhoud ervan te bekijken en gebruik te maken van de diensten. Het blokkeren van functionele cookies kan ertoe leiden dat bepaalde diensten of functies van de Site niet beschikbaar zijn of niet goed werken en het kan zijn dat u bepaalde informatie of voorkeuren elke keer dat u de Site bezoekt handmatig moet wijzigen of invoeren.

Uw keuzes met betrekking tot de cookies van de Site worden ook opgeslagen in een cookie. Het is echter mogelijk dat deze cookie in bepaalde omstandigheden niet goed werkt: in dergelijke gevallen raden wij u aan om ongewenste cookies te verwijderen en het gebruik ervan te verhinderen via de functie van uw browser.

Uw cookievoorkeuren moeten opnieuw worden ingesteld als u verschillende apparaten of browsers gebruikt om toegang te krijgen tot de Site.

 

Hoe cookies weer te geven en te via de browser

 

U kunt technische en functionele cookies (geheel of gedeeltelijk) blokkeren of verwijderen via de specifieke functies van uw browser. Voor meer informatie over hoe u uw voorkeuren voor het gebruik van cookies via uw browser kunt instellen, verwijzen wij u naar de desbetreffende instructies:

 

3. Doel van de verwerking

De beoogde verwerking, waar nodig met uw specifieke toestemming, heeft de volgende doeleinden:

a. het mogelijk te maken om de door u gevraagde Diensten te verlenen;

b.  op verzoeken om assistente te reageren;

c.  op verzoeken om informatie te reageren

d.  aan alle wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.

e. u promotie- en marketingmateriaal, waaronder nieuwsbrieven en marktonderzoeken, te sturen via geautomatiseerde hulpmiddelen (e-mail, SMS, MMS, pushmeldingen, fax) en op andere wijzen (via de post en telefonisch met een operator);

 

f. voor de analyse van de door u gekozen aankopen en uw gedragsvoorkeuren, om gepersonaliseerde commerciële communicatie en voorstellen beter te structureren, om algemene analyses uit te voeren voor strategische oriëntatie en commerciële aanbieding van inlichtingen en, in het algemeen, voor profileringsactiviteiten.

 

g. uw persoonlijke gegevens kunnen, met uw toestemming, ook worden doorgegeven aan andere bedrijven voor het verzenden van promotionele en marketingcommunicatie, waaronder nieuwsbrieven en marktonderzoek, via geautomatiseerde hulpmiddelen (sms, mms, e-mail, pushmeldingen, fax) en op andere wijze (via de post, telefoon met operator).

 

h. om het u mogelijk te maken aan prijsvragen deel te nemen.

 

 

4. Rechtsgrondslag en verplichte of facultatieve aard van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van ersoonsgegevens voor de in punt 3 (a-b-c-h) bedoelde doeleinden is art. 6, lid 1, onder b), van de Verordening, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het verlenen van diensten of om te reageren op verzoeken van de betrokken persoon. De verstrekking van Persoonsgegevens voor deze doeleinden is facultatief, maar indien zij niet worden verstrekt, is het onmogelijk om de door de Site verleende Diensten te activeren of op verzoeken te reageren.

Het in punt 3.d bedoelde doel is een rechtmatige verwerking van ersoonsgegevens in de zin van art. 6, lid 1, onder c), van de Verordening. Zodra de Persoonsgegevens zijn verstrekt, is de verwerking inderdaad noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Soffass is onderworpen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de doeleinden onder e), f) en g) is art. 6, lid 1, onder a), van de Verordening.

Het verstrekken van uw ersoonsgegevens voor de doeleinden onder e), f) en g) hierboven is facultatief; indien u weigert heeft dit geen gevolgen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het verzenden van eigen direct reclamemateriaal of eigen directe verkoop of voor het uitvoeren van eigen marktonderzoeken of commerciële communicatie met betrekking tot producten of diensten van Soffass die vergelijkbaar zijn met die welke u hebt gekocht, mag Soffass, zonder uw toestemming, gebruik maken van e-mailadres en huisadres in overeenstemming met en binnen de grenzen van de Italiaanse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens van 19 juni 2008, de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel is art. 6, lid 1, letter f) van de Verordening.

In elk geval heeft u, overeenkomstig art. 21 van de Verordening, het recht om op elk moment, aan het begin of bij latere mededelingen, eenvoudig en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking door een brief te sturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke of de DPO op de hierboven vermelde adressen, en om onmiddellijk feedback te krijgen ter bevestiging dat deze verwerking is stopgezet(art. 15 van de Verordening).

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, voor de in sectie 3 hierboven uiteengezette doeleinden, met:

a. (rechts)personen die gewoonlijk als verwerkers in de zin van art. 28 van de Verordening optreden, te weten: i) personen, ondernemingen of professionele bureaus die Soffass bijstand en advies verlenen op het gebied van boekhouding, administratie, juridische, fiscale, financiële en incasso-zaken in verband met de verlening van de Diensten; ii) personen met wie communicatie noodzakelijk is om de Diensten te verlenen (bijv. hosting providers); iii) of personen die zijn gemachtigd om technisch onderhoud uit te voeren (waaronder onderhoud aan netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken); (gezamenlijk "ontvangers"); de lijst van verwerkers kan bij de eigenaar of de DPO worden opgevraagd door te schrijven naar de volgende adressen: [email protected]; [email protected]

b. personen, instanties of autoriteiten, onafhankelijk verwerkingsverantwoordelijken waaraan uw Persoonsgegevens verplicht moeten worden verstrekt op grond van de wettelijke bepalingen of bevelen van autoriteiten;

c. personen die overeenkomstig art. 29 van de Verordening door Soffass gemachtigd zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten die strikt verband houden met het verlenen van Diensten, en die zich tot geheimhouding hebben verplicht of een passende wettelijke geheimhoudingsplicht hebben (bijv. werknemers van Soffass).

d. De gegevens kunnen toegankelijk zijn voor andere bedrijven van de Sofidel-Groep voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld en/of voor administratieve doeleinden overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) en de overwegingen 47 en 48 van de Verordening.

 

Sommige van uw Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt door publicatie op de Site voor de in sectie 3.h vermelde doeleinden als u finalist bent in de prijsvragen waaraan u hebt deelgenomen.

6. Overdrcht van de persoonsgegevens

Sommige van uw ersoonsgegevens worden gedeeld met ontvangers die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. De verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens zorgt ervoor dat deze ontvangers uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening verwerken Gegevens kunnen worden overgedragen op grond van een adequaatheidsbesluit, door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of op een andere passende rechtsgrond. Meer informatie is verkrijgbaar bij de eigenaar of bij de DPO op de volgende adressen: [email protected]; [email protected]

7. Opslag van de gegevens

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de in artikel 3a-b) bedoelde doeleinden worden bewaard zo lang als strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken, met inachtneming van de beginselen van minimale gegevensverwerking en opslagbeperking overeenkomstig artikel 5.1.e) van de Verordening. De Verwerkingsverantwoordelijke voor de ersoonsgegevens verwerkt de in ieder geval zo lang als nodig is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Meer informatie over de opslagtermijn en de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen kan worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke of DPO op het volgende adres [email protected]

8. Rechten van de betrokkene

Op grond van art. 15 en volgende van de Verordening hebt u het recht om te allen tijde toegang tot  ersoonsgegevens te vragen, deze te corrigeren of te wissen, de verwerking af te schermen in de in art. 18 van de Verordening vermelde gevallen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen in de in art. 20 van de Verordening vermelde gevallen. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken op grond van art. 7 van de Verordening; u kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van art. 77 van het GDPR (General Data Protection Regulation) op grond van art. 77 van de Verordening, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de geldende wetgeving.

U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21 van het GDPR, met vermelding van de redenen voor het bezwaar: de Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om het bezwaar te beoordelen, en aanvaardt het bezwaar niet als er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden.

Bezwaar moet worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke of de DPO op de volgende adressen: [email protected], [email protected]

9. Wijzigingen

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018. Soffass behoudt zich het recht voor om de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken, ook als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Soffass zal u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen zodra zij worden ingevoerd, en zij zullen bindend zijn zodra zij op de Site worden gepubliceerd. Soffass nodigt u daarom uit om regelmatig deze rubriek te bezoeken om kennis te nemen van de laatste en meest recente versie van het privacybeleid, zodat u altijd op de hoogte bent van de verzamelde gegevens en het gebruik dat Soffass ervan maakt.